تفسیر قرآن کریم

سوره فجر . آیه ( 2 )


وَلَيَالٍ عَشْرٍ


و به شب های ده گانه


https://www.tafseer.ir/