تفسیر قرآن کریم

سوره شمس . آیه ( 7 )


وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا


و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود،


https://www.tafseer.ir/