سوره شمس

سوره شمس ( 7 )

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 7
محمود خلیل الحصری سوره شمس 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود،


تفسیر

و سوگند به نفس و آن كه قواي ظاهري وباطني او چون: ادراك، حافظه، ابتكار و اراده او را منظّم ساخت. همان انسانى كه عصاره عالم خلقت و چكيده جهان ملك و ملكوت، و گل

سرسبد عالم آفرينش است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات