تفسیر قرآن کریم

سوره علق . آیه ( 10 )


عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ


آن بنده خدای را که به نماز مشغول شد؟ (مراد ابو جهل است که بر نماز، پیغمبر و اصحابش را به مسخرگی می‌آزرد).


https://www.tafseer.ir/