سوره بروج

سوره بروج ( 16 )

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 16
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 16
محمود خلیل الحصری سوره بروج 16
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

آنچه را بخواهد [بی آنکه بازدارنده ای در برابرش باشد] انجام می دهد.


تفسیر

و آنچه بخواهد انجام مي‏ دهد.