سوره بروج

سوره بروج ( 6 )

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بروج 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بروج 6
محمود خلیل الحصری سوره بروج 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 590 1
محمد صدیق منشاوی 590 2
- - - - 3

معنای آیه

هنگامی که آنان پیرامونش [به تماشا] نشسته بودند


تفسیر

هنگامي كه كنار آن نشسته بودند.