سوره فجر

سوره فجر ( 12 )

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 12
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 12
محمود خلیل الحصری سوره فجر 12
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و در آنها فساد وتباه کاری فراوانی به بار آوردند؟


تفسیر

و در آن فساد فراوان نمودند.شبهات