سوره فجر

سوره فجر ( 8 )

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 8
محمود خلیل الحصری سوره فجر 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟


تفسیر

كه نظيرش در میان شهرها هرگز ساخته نشده بود.شبهات