سوره فجر

سوره فجر ( 7 )

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 7
محمود خلیل الحصری سوره فجر 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و [با آن شهر] اِرم که دارای کاخ های باعظمت و ساختمان های بلند بود؟


تفسیر

و با شهر ارم با ستون هاي عظيمش.شبهات