سوره فجر

سوره فجر ( 5 )

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 5
محمود خلیل الحصری سوره فجر 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

آیا در آنچه گفته شد، سوگندی برای خردمند هست؟


تفسیر

بعد از ذكر آن قسم هاي روحاني مي فرمايد: آيا اين سوگندها براي صاحبان خرد كافي نيست؟! جواب سوگندها، كه حذف شده يا «پروردگار تو دركمينگاه است» يا «عذاب كفّار و طغيانگران حتمي است» مي باشد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات