سوره فجر

سوره فجر ( 4 )

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 4
محمود خلیل الحصری سوره فجر 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و به شب هنگامی که می گذرد


تفسیر

«و قسم به شب، آن دم كه بگذرد».

يعني سحر كه مؤمنان بيدارند و با پروردگارشان راز و نياز می کنند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات