سوره بلد

سوره بلد ( 13 )

فَكُّ رَقَبَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 13
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 13
محمود خلیل الحصری سوره بلد 13
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

آزاد کردن برده،


تفسیر

آزاد كردن برده ‏اي.شبهات