سوره شمس

سوره شمس ( 5 )

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 5
محمود خلیل الحصری سوره شمس 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به آسمان و آنکه آن را بنا کرد


تفسیر

و سوگند به آسمان و كسي كه آن را بنا كرده است.شبهات