سوره لیل

سوره لیل ( 2 )

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 2
محمود خلیل الحصری سوره لیل 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به روز هنگامی که آشکار شود


تفسیر

و سوگند به روز، آن گاه كه تجلّي كند.شبهات