سوره شرح

سوره شرح ( 2 )

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شرح 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شرح 2
محمود خلیل الحصری سوره شرح 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

و بار سنگین (گناه) را (به اعطای مقام عصمت) از تو برداشتیم


تفسیر

آن گاه به ذكر موهبت ديگر به آن حضرت پرداخته مي فرمايد: «و بار گرانت را از تو فرو نهاديم».شبهات