سوره تین

سوره تین ( 2 )

‏ وَطُورِ سِينِينَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره تین 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره تین 2
محمود خلیل الحصری سوره تین 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

و قسم به طور سینا


تفسیر

و سوگند به طور سينا.شبهات