سوره علق

سوره علق ( 16 )

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 16
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 16
محمود خلیل الحصری سوره علق 16
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

آن پیشانی دروغزن خطا پیشه را (به خاک هلاک کشیم).


تفسیر

موي پيشاني دروغگویی خطاكار.شبهات