سوره عادیات

سوره عادیات ( 3 )

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 3
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و صبحگاهان هجوم آرند،


تفسیر

و سوگند به آن ها كه سپيده دم بر دشمن يورش آورند.شبهات