سوره قارعه

سوره قارعه ( 10 )

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 10
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 10
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 10
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

و تو چه دانی که آن چیست؟


تفسیر

و تو چه مي‏ داني هاويه چيست؟!شبهات