سوره همزه

سوره همزه ( 6 )

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 6
محمود خلیل الحصری سوره همزه 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

آتش افروخته خدا[یی‌] است.


تفسیر

آتش برافروخته ی الاهي استشبهات