سوره فیل

سوره فیل ( 3 )

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فیل 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فیل 3
محمود خلیل الحصری سوره فیل 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

و بر سر آنها، دسته دسته پرندگانی «اَبابیل» فرستاد.


تفسیر

و پرندگاني را فوج فوج بر سرشان فرستاد.شبهات