تفسیر قرآن کریم

سوره قارعه . آیه ( 11 )


نَارٌ حَامِيَةٌ


آتشی است سوزنده


https://www.tafseer.ir/